Sparebanknæringens samlede gaveutbetalinger er en viktig del av vår felles, lange sparebanktradisjon som er tuftet på ideen om at sparebankene skal bidra til positiv samfunnsutvikling i våre nærområder som vi er en del av.  Sammen med landets øvrige sparebanker og sparebankstiftelser deler også vi hvert år ut deler av overskuddet i form av gaver til gode formål til vårt lokalsamfunn.

Fordobling på fem år 

Tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at alle landets sparebanker og sparebankstiftelsene i fjor delte ut hele 2,3 milliarder kroner til allmennyttige formål. Det årlige beløpet som sparebanknæringen bidrar med til gode formål er mer enn fordoblet i løpet de siste fem årene.

Tildelingene fra sparebankene og sparebankstiftelsene skaper gode nærmiljø og bidrar til aktivitet som kommer hele befolkningen til gode. 
Tallene viser at idrett og fysisk aktivitet sammen med kultur er de to områdene som mottok mest støtte fra sparebankene i 2020, sier leder av Sparebankforeningen Iman Winkelman. 

Det er de siste årenes sunne bankdrift blant mange av landets sparebanker som har ført til den sterke veksten i tildelingene til allmennyttige formål. I sum er det få eller ingen andre næringer som bidrar med like mye i økonomisk støtte til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillig sektor, forteller Winkelman.