Den globale aksjeporteføljen hadde i april en avkastning på 3.22% målt i norske kroner som var 0.67% lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 3.89% målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 15.94% som er 2.92% lavere enn MSCI World som så langt har en avkastning på 18.87%.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer. Eksponeringen mot små/mellomstore selskaper var den viktigste negative bidragsyterne til differanseavkastningen i april. Verdieksponeringen bidro svakt negativt mens trend eksponeringen (momentum) bidro svakt positivt til differanseavkastningen gjennom måneden. 

Arbeidsledigheten holder seg på et svært lavt nivå, noe som fører til en sterk lønnsvekst som fortsatt vil være den største utfordringen til den amerikanske sentralbanken når det gjelder å få ned inflasjonen. 

Etter en svært sterk start på året, til tross for bankkrise i mars, ble også april måned en svært sterk måned for globale aksjer. Uroen i banksystemet stabiliserte seg, noe som reduserte frykten for en bankkrise. På tampen av måneden ble man igjen påminnet om at det fortsatt var noen utfordringer i de amerikanske bankene da First Republic Bank (USAs 14. største bank) ble tatt over av det amerikanske bankgarantifondet (FDIC) og solgt til JPMorgan etter en auksjon. Dette ble ansett som en ryddig avvikling og sikrer at både First Republic Banks innskytere og låntakere blir forvaltet videre av USAs største bank.

Makrobildet i USA er også oppløftende ved at økonomien fortsatt har en god vekst samtidig som inflasjonstakten er avtagende. Spesielt er vareinflasjonen på vei ned, mens boliginflasjonen ventes å falle i løpet av året. Tjenesteinflasjonen på den annen side er fortsatt høy og viser ingen tegn til å avta. Arbeidsledigheten holder seg på et svært lavt nivå, noe som fører til en sterk lønnsvekst som fortsatt vil være den største utfordringen til den amerikanske sentralbanken når det gjelder å få ned inflasjonen.  

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.